Ads

Thêm tự động max-results cho label blogspot

Copy đoạn code dán trước </body>

<script type='text/javascript'>
  /*<![CDATA[*/
    $(".Label a, a.b-label").attr("href", function (a, b) {
        return b.replace(b, b + "?&max-results=" + 10)
    });

  /*]]>*/
</script>

trong đó số 10 là số bài hiển thị.


Không có nhận xét nào